Almond Beauty

Kontakt

Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Almond Beauty prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Almond Beauty Izabela Budny ul. Dobrawy 34, 34, 43-200 Pszczyna, NIP 6521699052, e-mail: gabinetkosmetyczny@autograf.pl.
 • Almond Beauty będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług w salonie kosmetycznym, objętym udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w niezbędnym zakresie.
 1. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i niezbędne dane dodatkowe.
 2. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wskazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerze podmiotu zewnętrznego, dostarczającego i wspierającego systemy informatyczne Almond Beauty – Versum Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko Biała, NIP 9372676744, e-mail: biuro@moment.p, świadczącego usługi związane z bieżącą działalnością Almond Beauty, w tym celu umawiana wizyt – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmiot adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.
 • Almond Beauty będzie przechowywał dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.
 • W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, na podstawie odrębnie udzielonej zgody, dane będą przechowywane w zakresie i czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom – tylko w celu umożliwienia prawidłowego wykonania zleconej usługi, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 2. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • Sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług.
 • Informuję, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.
 • W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przez jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt pod mailem: gabinetkosmetyczny@autograf.pl.